Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

mandag den 2. marts 2015

Indien! - Commissioning? - Ved de noget om det?

Vi har lige afholdt en workshop om Commissioning af byggeri i forbindelse med sydasiens største HVAC-messe, ACREX i Bangalore. Vi var: Maija Virta, en veteran fra faglige arbejder i REHVA og iværksætter af ingeniørfirma i Delhi, Erick Melquiond, præsident for Eurovent, Frank Hovorka, REHVA's vicepræsident, og mig.

Vores publikum overraskede.  Hvor man kan opleve andre asiatiske folkefærd som tilbageholdende og meget autoritetstro efter vores målestok, så var der her anderledes fyret op under diskussionen.
Inden jeg var nået til 10. slide i min præsentation var der gang i at diskutere indbyrdes og med mig, og det i en grad så vi skulle moderere processen for at sikre, at vi fik de programlagte punkter med. Folk havde forberedt sig, nogle havde erfaring og alle hvde en mening, som de ikke havde tænkt sig at holde for sig selv, - fed oplevelse!

Jeg kan kun undre mig over, at der ikke er flere danske firmaer, der er repræsenteret i Indien, det er der, det sker!

mandag den 26. januar 2015

Commissioning af eksisterende bygninger og mangel på standarder og vejledning

Commissioning af eksisterende bygninger, Retrocommissioning, Recommissioning, alt sammen betegnelser for forløb, der udføres for at sikre, at de bygninger, vi allerede har, fungerer efter hensigten.
 
Der er et åbenbart og globalt behov for viden om Commissioning af eksisterende byggeri. REHVA har bedt os om at skrive et afsnit til en Commissioning-håndbog om dette emne, Håndbogen er bl.a. sponsoreret af ISHRAE (den indiske pendant til ASHRAE i USA og REHVA i Europa), så den kommer ud på 2 kontinenter.

Søndag luftede ASHRAEs tekniske komité for Commissioning, at der er et behov for at generere materiale, der lægger linien for Commissioning af eksisterende byggeri. Dette, sammen med at New York nu har fået en lov, der foreskriver energiscreening og retrocommissioning af alle eksisterende bygninger på mere end ca. 5.000 m² betyder, at nu rykker de i USA.

Vi må hellere få hænderne op af lommerne i Europa og i lille Danmark, for nu kører toget i resten af verden.

In English:

Commissioning of existing buildings and the lack of standards and guidance

Commissioning of existing buildings, Retrocommissioning, Recommissioning, all names for procedures that are performed to ensure that the buildings we already have, are performing as intended.

There is global demand for knowledge about Commissioning of existing buildings. REHVA asked us to write a chapter to a Commissioning Handbook on this topic. This handbook is co-sponsored by ISHRAE (the Indian equivalent of ASHRAE in the USA and REHVA in Europe) and it will be published on two continents.

This sunday it was mentioned in ASHRAEs Technical Committee for commissioning that there is a need to generate materials that attach addressing commissioning of existing buildings. This, along with New York now has a law that prescribes energy screening and Retrocommissioning of all existing buildings of more than approximately 5,000 means that the US have to be active on Retro-Cx now..

We'd better start working in Europe and in little Denmark, or we will be late for the show.


fredag den 23. januar 2015

Commissioning proces til eksisterende systemer - ASHRAE Winter Conference 2015 og tiltag i Europa og Indien


ASHRAE Winter Conference 2015 startet i Chicago. Her fredag den 22. januar, en dag før den officielle åbning, er der møde i GPC 0.2, en komité, der har arbejder med at skrive en guideline for Commissioning (Cx) proces til eksisterende systemer.

Denne guideline skal ses som en parallel til guideline 0, som vejleder i Cx processen generelt. Der er imidlertid forskel på hvorledes Cx gribes an i et nybyggeri og på eksisterende bygninger, derfor denne nye guideline.

Når vi får luft er det meningen, at der skal udvides med en specifik guideline til Cx af eksisterende HVAC installationer (Guideline 1.2), analogt med den eksisterende guideline 1.1, der er tiltænkt HVAC installationer i nybyggeri.

Guidelinens brødtekst er færdigskrevet og har været gennem offentlig høring 2 gange, 2. gang uden kommentarer. Nu arbejder vi på at få annekserne på plads.

Erfaringerne fra arbejdet i ASHRAE GPC 0.2 peger lige i retning af det arbejde, der pågår i REHVA/ISHRAE-regi, med at udvikle en europæisk/Indisk Cx-håndbog. Dette dokument er tænkt som en omfattende sag, der skal omfatte såvel nybyggeri som eksisterende bygninger og såvel processen som de teknisk specifikke tiltag med f.eks. HVAC.
Denne monstrøse struktur vil gøre det europæisk/indiske dokument følsomt i forbindelse med behov for revisioner. Det giver større fleksibilitet, når det bliver delt i flere dokumenter.

Der vil være et REHVA møde i løbet af ASHRAE Winter Conference, og her vil vi forsøge at få updates på arbejdet med en europæisk/indisk håndbog.
Opdateringer fra konferencen kommer på Twitter: @oleteisen
 

In English:

Commissioning Process for existing systems, ASHRAE Winter Conference 2015 and actions in Europe and India

ASHRAE Winter Conference 2015 has started in Chicago. Here Friday, January 22, a day before the official opening, we met in Guideline Project Committee GPC 0.2, working with a guideline for Commissioning (Cx) process to existing systems.

This guideline is a parallel to the Guideline 0-2013 that deals with the Cx process in general. However, there are differences in how Cx is approached in a new construction and in existing buildings, therefore this new guideline.

When we get to the end of the work with Guideline 0.2, it is supposed to be extended with a specific guideline for Cx of existing HVAC installations (Guideline 1.2), analogue to the existing guideline 1.1, targeted for HVAC installations in new buildings.

Guideline body text is complete and has been through public review 2 times, 2nd time without comments. Now we are working on getting the annexes in place.

The experience collected from working with the ASHRAE GPC 0.2 points straight towards the ongoing work in REHVA and ISHRAE, to develop a European/Indian Cx handbook. This document is intended to include both new and existing buildings and both the process and the technical specific actions for example HVAC.
This monstrous structure will make the European/Indian document sensitive in the context of the need for revisions. The handbook might be a more static document if everything is built into one document; it offers more flexibility when it is split into multiple documents.

There will be a REHVA meeting during the ASHRAE Winter Conference, and here we will try to get updates on work on a European / Indian guide.


Tweets from the confeence: @oleteisen


ASHRAE = American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
ISHRAE = Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
REHVA = Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations


onsdag den 10. september 2014

Er Commissioning-processen bureaukratisk?


Der er åbenbart aktører der sælger Commissioning, men leverer papirflytteri!
Den proces, som de aktører har udført, kan i hvert fald ikke være i henhold til DS3090, Commissioning-processen til bygninger.
 Standarden beskriver en teknisk proces, som ikke kan gennemføres uden stor faglighed og erfaring med drift af bygninger samt kendskab til programmering og projektering. Bevares, der er 11 (elleve) dokumenter, der skal arbejdes med, men flere af dem, herunder især Commissioning-loggen, erstatter eller holder styr på et utal af dokumenter, der i dagens byggesager flyder til højre og til venstre.

Summa summarum:
 - Ud med papirflytterne, ind med teknikerne! 

Commissioning-processen er afbureaukratiserende, hvis den udføres rigtigt!

torsdag den 27. marts 2014

Dansk Standard DS 3090, Commissioning-processen til bygninger, er ude nu!


Det et ganske vist! Nu er DS 3090:2014 til salg i Dansk Standards webshop. 
Prisen er 700 kr. for 76 sider højkvalitetsproces - rent røverkøb!

 - Og tænk så på hvor meget værdi det giver, når vi bruger standardens værktøjer på de heldige bygninger! Vores sidste beregning på en Commissioningproces viser 12 mill. kr. besparelse for entreprenøren og 18 mill. kr. besparelse for bygherren det første driftsår, - og så har vi ikke fået alle energibesparelser med endnu....

Den kan være lidt svær at finde, men her er den: 
webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-30902014torsdag den 16. januar 2014

ASHRAE Winter Conference 2014 i New YorkDen årlige vinterkonference starter fredag den 17. januar. I år er der 8 hovedspor, og et af dem hedder "Building Performance and Commissioning - Examines case studies in achieving high efficiency buildings." 
 

Det er lige vand på vores mølle, så min kollega Christian Tolstrup og jeg deltager og suger til os på så mange seminarer som muligt. 

Samtidig kan jeg deltage i face-to-face møder med deltagerne i de Technical Committees, som jeg er tilknyttet. Det giver trods alt en bedre dialog end de natlige videomøder, som vi ellers må klare os med. 


Her i denne diskussionstråd samt på Linkedin gruppen "Commissioning processen i Danmark" vil vi blogge hjem fra vores besøg i New York, forhåbentlig med en masse ny viden om fremtidige tiltag indenfor Cx.