Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

torsdag den 3. oktober 2013

Dansk Standard for Commissioning-processen til bygninger - så er høringsperioden slut!Nu er høringsperioden slut og der er 6 af byggeriets aktører, der har givet høringssvar, 16 svar i alt. Nogle af svarene er komplekse og breder sig ud over flere afsnit i standarden.

Det svarer nogenlunde til den mængde, vi havde forventet, og de fleste er da også gode konstruktive indspark, som vi kan arbejde videre med.

Enkelte kommentarer, som jeg havde forventet kom, kom ikke! 

Jeg havde regnet med at vores krav om opstart i programfasen havde vakt lidt debat, da det er et af de punkter, der aktiverer bygherren på et tidspunkt, hvor han i øvrigt har rigeligt at tænke på. 
Dette krav er ikke nyt som sådan, det ligger også i USGBC's bæredygtighedscertificering LEED, som bruges en del, også i Danmark. Jeg er bare ikke helt sikker på, at de LEED-certificeringer, der er udført herhjemme, lever op til det krav.

Jeg havde også forventet et indspark om Commissioning som proces med eksterne granskninger og tests versus "genbrug" af de tests, der allerede er i en byggeproces. Det kom ikke her, men der er en tilsvarende kommentar fra en tidligere høring hos Energistyrelsen, som vi kan arbejde med.

Vi skal nu til at indarbejde hele høsten af høringssvar i standarden, og så er det bare med at få den trykt og udgivet!

Vi forventer, at Dansk Standard for Commissioning-processen til bygninger bliver udgivet til foråret 2013. 
 

Ingen kommentarer: