Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

mandag den 26. januar 2015

Commissioning af eksisterende bygninger og mangel på standarder og vejledning

Commissioning af eksisterende bygninger, Retrocommissioning, Recommissioning, alt sammen betegnelser for forløb, der udføres for at sikre, at de bygninger, vi allerede har, fungerer efter hensigten.
 
Der er et åbenbart og globalt behov for viden om Commissioning af eksisterende byggeri. REHVA har bedt os om at skrive et afsnit til en Commissioning-håndbog om dette emne, Håndbogen er bl.a. sponsoreret af ISHRAE (den indiske pendant til ASHRAE i USA og REHVA i Europa), så den kommer ud på 2 kontinenter.

Søndag luftede ASHRAEs tekniske komité for Commissioning, at der er et behov for at generere materiale, der lægger linien for Commissioning af eksisterende byggeri. Dette, sammen med at New York nu har fået en lov, der foreskriver energiscreening og retrocommissioning af alle eksisterende bygninger på mere end ca. 5.000 m² betyder, at nu rykker de i USA.

Vi må hellere få hænderne op af lommerne i Europa og i lille Danmark, for nu kører toget i resten af verden.

In English:

Commissioning of existing buildings and the lack of standards and guidance

Commissioning of existing buildings, Retrocommissioning, Recommissioning, all names for procedures that are performed to ensure that the buildings we already have, are performing as intended.

There is global demand for knowledge about Commissioning of existing buildings. REHVA asked us to write a chapter to a Commissioning Handbook on this topic. This handbook is co-sponsored by ISHRAE (the Indian equivalent of ASHRAE in the USA and REHVA in Europe) and it will be published on two continents.

This sunday it was mentioned in ASHRAEs Technical Committee for commissioning that there is a need to generate materials that attach addressing commissioning of existing buildings. This, along with New York now has a law that prescribes energy screening and Retrocommissioning of all existing buildings of more than approximately 5,000 means that the US have to be active on Retro-Cx now..

We'd better start working in Europe and in little Denmark, or we will be late for the show.


Ingen kommentarer: