Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

tirsdag den 27. januar 2009

ASHRAE Winter Conference, Monday


Mandag startede med et rehva seminar om de EU-baserede nye krav til at reducere energiforbruget i bygninger uden at gå på kompromis med indeklimaet, EPBD, Energy Performance of Buildings Directive.
I den forbindelse var der kun lidt omtale af den vidt forskellige måde, som EU-direktiverne er udmøntet på i de forskellige medlemslande. Det er måske heller ikke interessant for amerikanerne, at vi kunne være misundelige på den svenske energimærkningsordning, hvor der stadig arbejdes med driften af tekniske installationer i stedet for udelukkende klimaskærm m.m. Amerikanerne kunne under alle omstændigheder få et indtryk af, at selv de slappeste europæiske krav til energieffektivitet er bedre end de krav, der stilles i USA og Canada.
Direktivet kan studeres på websitet: buildingsplatform.eu


Herefter var der trommet sammen til "Presidents Luncheon" i "Grand Ballroom".

Hvis nogen hidtil har været i tvivl om, at amerikanerne nu ønsker at vende skuden og gøre noget seriøst for at spare energi, så må denne sidste tvivl nu være manet i jorden efter de taler, der kom her.

Fra de indledende talere var der utvetydig ros til den nye præsident Obama, og der blev ikke lagt skjul på, at der var forventninger om, at det bliver ASHRAEs medlemmer, der skal være med til at forvandle en klima- og finanskrise til det bedre på begge fronter.

Talen fra ASHRAEs præsident William A. Harrison drejede sig næsten udelukkende om bæredygtighed samt drift og vedligehold, som de gerne kæder sammen herovre. Med andre ord:
- Vi er lige nu foran i europa, og vi føler, at vi er skidego'e, men sandheden er, at vi skal tage os sammen, for lige om lidt kommer der 300 millioner amerikanere, der er super engagerede i energi- og klimaspørgsmål, og de kan hurtigt få tingene til at ske.

Konkret bliver der en 0-energi bygningskonference i San Francisco til marts i år, der arbejdes med en certificeringsordning for "Operations & Maintenance Professionals" og sidst men ikke mindst opfordrede ASHRAEs præsident til at uanset om man lige nu kunne se konkrete projekter, så skulle medlemmerne forberede sig på en voldsom efterspørgsel efter energibesparende løsninger til den eksisterende bygningsmasse, for der forventedes et politisk krav om at dette skulle ordnes hurtigere end det er praktisk muligt.
Med mine øjne er der også et kæmpe behov her, vi har 10 graders frost, og alle skyskrabernes køletårne kører med fuld damp på vandpjaskeriet, der er næsten udelukkende luftvarme og genvinding er noget der ikke virker o.s.v.
- Men nu kommer de efter det!


Dagen sluttede med deltagelse mødet i Technical Committee 7.7, Testing and Balancing.

Her var det en skrækblandet fornøjelse at høre forsamlingen brokke sig højlydt over indreguleringsentreprenørernes manglende evner samt den sjuskede projektering, der ofte førte til ikke-indregulerbare anlæg, det være sig anlæg med luft eller med vand.
- Hvor er det lige vi har hørt det før?

Jeg fik en god snak med Danfoss produkt specialist i US, som mente, at de inden for en overskuelig fremtid ville få brug for at tilknytte internationale kontakter til kommitteen, specifikt i forbindelse med at der skal udarbejdes en standard for indregulering. Her var de også meget lydhøre for at anvende ISO som grundlag, og de var helt på det rene med, at en sådan standard skal udformes så tilpas fleksibelt, at den kan bruges overalt.
Jeg meddelte, at jeg ikke stod til rådighed som medlem af kommitteen, men at jeg nok kunne finde en kapacitet, hvis det skulle vise sig nødvendigt...


Brief in English:

Monday began with a rehva seminar on EU-based new requirements to reduce energy consumption in buildings without compromising the indoor environment, EPBD, Energy Performance of Buildings Directive.
In this context, there was little mention of the very different way in which EU directives are implemented in different countries. It is perhaps not interesting to Americans that we might be jealous of the Swedish energy labeling scheme, where there is still work to the operation of technical installations instead of only envelope etc. Americans could, in any case have an impression that even the poorest European requirements for energy efficiency is better than the requirements in the U.S. and Canada.
It can be studied on the website: buildingsplatform.eu


Then there was called for "Presidents Luncheon" in the "Grand Ballroom".

If anyone has so far doubted that Americans now want do something serious tabout energy savings, then the speakers, who we heard, would definitively remove that doubt.

The introductory speakers had unreserved praise for the new president Obama, and it was no secret that it was expectated, that it will be ASHRAEs members who will help transform a climate and financial crisis to the better in both fronts.

The speech from ASHRAEs President William A. Harrison focused almost exclusively on sustainability and on operation and maintenance. In other words:
- We are right now in front in Europe and we feel we are performing very good, but the truth is that we must wake up, - there are 300 million Americans who are committed to energy and climate issues and they can quickly make things happen.

Specifically, there will be a 0-energy construction conference in San Francisco in March of this year, working with a certification scheme for the "Operations & Maintenance Professionals" and ASHRAEs president urged members to prepare for a massive demand for energy-saving solutions to the existing building stock, the expected political requirement for this should be arranged more quickly than is practical.
In my view, there is also a huge need here, we have 10 degrees of frost, skyscrapers and all cooling towers are running with huge steam clouds from the roofs, Heating by ventilation is more common than radiators and economizers are devices that does not work, etc.
- But now they catch up with it!


The day ended with the meeting of Technical Committee 7.7, Testing and Balancing.

Here was a horror mixed pleasure to hear the assembly grumble loudly at balancing contractors lack of skills and the poor design of the engineers, which often led to non-balanceable facilities.
- Haven't we heard that before?

I had a good talk with Danfoss product specialist in the U.S. who thought they in the foreseeable future would need to link international contacts to the Committee, specifically in relation to the need to establish a standard for balancing. They were also agreeing, that using ISO as a basis would be appropiate, and they were well aware that such a standard should flexible to make it usable anywhere.
I announced that I was not available as a member of the Committee, but that I probably could find a competent person if it proved necessary ...

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

I really like your blog and i really appreciate the excellent quality content you are posting here for free for your online readers. thanks peace sandro

Ole Teisen sagde ...

You are welcome. maybe i will start using twitter when if my way of working evolves in a way that supports short updates with small intervals.