Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

mandag den 26. januar 2009

ASHRAE Winter Conference, saturday


Der var møde fra morgenstunden i SGPC 0, et udvalg under ASHRAEs tekniske kommite for Commissioning, der tager sig af udarbejdelsen af ASHRAEs officielle guideline for Commissioning, Guidline 0 - The Commissioning Proces.

Det viste sig, at dette udvalg bestod af meget gæstfrie og hårdt arbejdende medlemmer, aom var meget interesserede i at tilknytte internationale forbindelser. Der var da også en særdelse frugtbar diskussion om mange emner. Først og fremmest blev der barslet med solide dokumenter omhandlende alle til faget relaterede emner, dels de indledende øvelser til en Commissioning guideline, dels en brugsanvisning til brug for alle parter i processen, de være sig bygherrer, projekterende, entreprenører, leverandører, Commissioning leverandører o.s.v.

Vi diskuterede også muligheden for at ophøje Guideline 0 til en standard, og i den forbindelse var der stemning for at arbejde på at tilpasse den de krav der stilles til at opnå status som ISO-standard.

Umiddelbart forventer jeg at det fremtidige arbejde, som jeg bliver involveret i, kommer til at berøre bl. a. commissioning tests.


Brief in english:

There was a meeting in the morning in SGPC 0, a workgroup of the ASHRAEs technical committee for commissioning in charge of developing and maintaining ASHRAEs official guideline for commissioning, Guidline 0 - The commissioning process.

It appeared that the committee consisted of a very hospitable and hard-working members who were were keen to link international relations. There was a very fruitful discussion on many issues adressing the procedures for developing a guideline and a users manual for use by all parties in the process, whether the developers, designers, contractors, suppliers, vendors commissioning etc.

We also discussed the possibility of elevating Guideline 0 to a standard, and the participants found it a good idea to go for meeting the requirements of an ISO standard.

I expect that future work that involves me, might concern commissioning tests.


Ingen kommentarer: