Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

onsdag den 28. januar 2009

ASHRAE Winter Conference, Tuesday


Kun et møde i dag, i den kommité, der skal skrive en ASHRAE Guideline "Operation and Maintenance Training for the HVAC&R Commissioning Process". Det var til gengæld et møde, der varede 4 stive klokketimer, og det var et arbejdsmøde.

Først og fremmest kan man ikke rose amerikanerne nok for deres gæstfrihed. Når jeg uopfordret sætter mig til bords med en række kapaciteter, som har kendt hinanden i årevis, så er de positivt nysgerrige og fuld af respekt for mit formål med at blande mig. De er også praktisk indstillede mennesker, så når håndtrykkene er udvekslet, så skrides der til arbejdet.

Jeg blev omgående sat til at arbejde på en tekst til et afsnit af den nye guideline, der omhandler den uddannelse af driftspersonale, der er en del af Commissioning processen. Vores kæphest i Danmark, med at ansætte driftspersonalet i god tid og inddrage dem i Commissioning arbejdet, den købte amerikanerne umiddelbart, så der kommer sandsynligvis danske fingeraftryk i den nye guideline, når den når til at blive udgivet.

Hvis der ikke kommer fingeraftryk i form af det bidrag, som jeg har været med til at lave i dag, så kommer det nok senere, for også her optog de mig i kommitéen, således at jeg nu er fuldgyldigt medlem med stemmeret (!) i 2 tekniske kommittéer, der arbejder med Commissioning guidelines.

Det betyder jo så desværre, at jeg bliver nødt til at rejse til USA i tide og utide...


Brief in English:

Only one meeting today. It was in the technical committee, that writes ASHRAE Guideline "Operation and Maintenance Training for the HVAC&R commissioning Process". It was a tough session that lasted 4 hours, and it was a working meeting.

Primarily, we must praise the Americans for their hospitality. When I spontaneously mix up with a number of capabilities that have known each other for years, they are positively curious and full of respect for my reasons to participate. They are also practical people, so after handshakes are exchanged, we start working.

I was immediately put to work on a text for a section for the new guideline, which deals with the training of service personnel as a part of the commissioning process. Our idea in Denmark, to employ operational staff in time and involve them in commissioning work, were immediately adapted by the Americans.

If the guideline receives no fingerprint in the form of the contribution that I have done today, then it will probably come later on as the Committee included me as a future member.
That means, that during this trip i have been placed In 2 Technical committees involved in commissioning guidelines.


Too bad, then i have to goto the US more frequently...

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

I et andet indlæg på denne side beskrives der opbygning af avancerede videokonference rum og hvordan disse rum kan spare en masse rejseri og energi.
Så det kan man vel også benytte sig af i Ashrae?

Ole Teisen sagde ...

Selvfølgelig kan ASHRAE benytte sig af alle muligheder for telearbejde, og det er de også verdensmestre i, de er langt foran os på dette område alene af den grund, at medlemmerne af de tekniske kommitéer bor i forskellige stater tusindvis af kilometer fra hinanden.

Der bliver også min måde at kommunikere på, når jeg nu skal deltaget i arbejdet med at udvikle 2 guidelines.