Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

torsdag den 29. januar 2009

ASHRAE Winter Conference, Wednesday


Onsdag var der et seminar med forskellige commissioning relaterede programmer, der understøtter bæredygtig byudvikling.

Mødet blev afholdt på McCormick Place, stedet der også huser en gigantisk udstilling af HVAC&R grej, AHR Expo.

Selve seminaret havde indlæg, der i vores verden ikke var særlig avancerede, men som utvivlsomt vil kunne løfte noget i USA. Vi taler om brug af graddagskompenseringe på køl, og energimærkning, Energy Star, der ikke relaterer sig til det faktuelle energiforbrug, men mere til, at de anlæg der er installeret, fungerer efter hensigten. Dette er mere commissioning end bæredygtighed i min verden.
Der er også en europæisk parallel til Energy Star, men den blev ikke uddybet.

Interesserede kan se mere om Energy Star her:
http://www.energystar.gov

AHR Expo er så kæmpemæssig, at det ikke er til at vurdere, hvor man skal starte eller slutte. Jeg stak snuden ind, så at der var stillet alskens højglanspoleret maskineri op, lige fra store kølemaskiner til små bitte pumper, vurderede derpå, at jeg nok ikke havde den ekstra uge i Chicago, der krævedes for at kigge nærmere på dette, og gik igen.

Interesserede i AHR Expo kan kigge her:
http://www.ahrexpo.com

Det er mærkeligt, at der er en sådan kæmpe mængde avanceret udstyr til rådighed, og at det så
tilsyneladende står så skralt til med funktionen af det udstyr, der faktisk er installeret.
- Men det er jo nok netop derfor at de er foran os med at udvikle Commissioning ydelsen, markedet er enormt.


Brief in English:

Wednesday was a seminar with different commissioning-related programs that supportted sustainable urban development.

The meeting was held at the McCormick Place, the site that also houses a huge exhibition of HVAC&R equipment, AHR Expo.

The topics of the seminar were not very advanced compared to our work, but it could probably be useful in the US. We are talking about using day-degree compensations on cooling and energy labelling, Energy Star, that is not related to the actual energy consumption, but more to the proper function of the installed machinery. This is more commissioning than sustainability in my world.

There is also a European parallel to the Energy Star, but it was not discussed further.

Interested to see more about Energy Star, clikk here:
http://www.energystar.gov

Ahr Expo is so huge that it is not to judge where to start or finish. I went for a peek, saw that there were various high-gloss polished up machinery ranging from giant chillers to little pumps, estimated that I probably did not have the extra week in Chicago, was required to look at this, and went back .

Interested in AHR Expo can look here:
http://www.ahrexpo.com

It is strange that there is such a huge amount of sophisticated equipment available, and that the equipment that actually is actually installed often functions badly.
- But it is probably precisely why they are ahead of us developing commissioning services, the market is huge.

Ingen kommentarer: